Siobhán Parkinson (2010-2012)

Siobhán Parkinson writes fiction for children and young people (and occasionally for adults). She has published more than twenty books since 1992, and her work has been translated into as many languages.

She has been shortlisted nine times for the Bisto Book of the Year award, which she won on one occasion; she has received Bisto Merit and Honour Book awards four times as well as two IBBY Honours and several White Ravens. More recently she won an Oireachtas award.

She is an editor by profession and is currently commissioning editor and publisher with Little Island Books. She was formerly co-editor of Bookbird (a journal of international children’s literature published by IBBY) and editor of Inis magazine, published by Childrens Books Ireland.

She is also a translator from German and she writes in Irish as well as in English. She has academic interests in children’s literature and delivers occasional papers at conferences in Ireland and internationally, several of which have been published. She is an occasional reviewer.

She has wide experience of teaching creative writing, and has held numerous Writers-in-Schools short-term residencies, many with a particular emphasis on working with children with special needs. She has been writer in residence to Dublin City and the Irish Writers’ Centre, to Waterford City, Church of Ireland College of Education, Marino Institute of Education (over several years) and she also teaches a creative writing elective at Marino. An active member of the Writers-in-Schools scheme, she also acts as a mentor for writers new to the scheme.

She has always been an outspoken champion of the cause of children’s literature, and writes and speaks passionately on the subject. She is visually impaired, and relies heavily nowadays on audiobooks and ebooks.

She studied English literature and German at Trinity College, and took her PhD (on the poetry of Dylan Thomas) in 1981. She lives in Dublin with her husband Roger Bennett and without their grown up son Matthew.

During her term as Laureate, Siobhán championed the importance of school libraries, and instituted the Laureate International Library, a touring collection of children’s literature from all around the world.

Scríobhann Siobhán Parkinson ficsean do pháistí agus do dhaoine óga (agus do dhaoine fásta uaireanta). Tá níos mó ná fiche leabhar foilsithe aici ó 1992, agus aistríodh a saothar go roinnt mhaith teangacha.

Bhí sí ar an ngearrliosta naoi n-uaire do Leabhar Bisto na Bliana, agus bhuaigh sí ar ócáid amháin é. Tá gradaim Fiúntais agus Onóir Bisto gnóthaithe ceithre huaire aici chomh maith le dhá Onóir iBbY agus gradaim éagsúla White Raven. Le déanaí ghnóthaigh sí duais Oireachtais.

Cleachtaíonn sí gairm an eagarthóra agus tá sí ina heagarthóir coimisiún agus ina foilsitheoir le Little Island. Roimhe seo bhí sí ina comheagarthóir ar Bookbird (iris idirnáisiúnta litíochta do pháistí a fhoilsíonn iBbY) agus ina heagarhtóir ar Inis, a fhoilsíonn CBI.

Tá aistriúcháin déanta aici ón nGearmáinis chomh maith (dhá leabhar a d’fhoilsigh Little Island), agus scríobhann sí i nGaeilge chomh maith le Béarla. Tá spéis acadúil aici i litríocht do pháistí agus ó am go ham tugann sí léachtanna ag comhdhálacha in Éirinn agus thar lear. Foilsíodh roinnt de na léachtanna sin. Scríobhann sí léirmheasanna ó am go ham chomh maith.

Tá taithí leitheadach aici ar an scríbhneoireacht chruthaitheach a mhúineadh, agus is iomaí uair a bhí sí ina Scríbhneoir Cónaitheach gearrthéarmach le scoileanna, le béim go minic ar obair le leanaí le riachtanais speisialta. Bhí sí ina Scríbhneoir Cónaitheach do Chathair Bhaile Átha Cliath agus d’Ionad na Scríbhneoirí, do Chathair Phort Láirge, do Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, d’Institiúid Oideachais Marino (tamall de bhlianta) agus múineann sí cúrsa roghnach sa scríbhneoireacht chruthaitheach i Marino. Is ball gníomhach í den scéim Scríbhneoir-sa-Scoil, agus feidhmíonn sí mar mheantóir do scríbhneoirí nua sa scéim.

Labhair sí amach go láidir i gcónaí ar son litríocht do pháistí agus scríobhann sí agus labharaíonn sí go paiseanta faoin ábhar. Tá lagamharc uirthi, agus bíonn sí ag brath go mór anois ar chlos-leabhair agus ar ríomhleabhair.

Rinne sí staidéar ar litríocht an Bhéarla agus ar an nGearmáinis i gColáiste na Tríonóide, agus fuair sí céim PhD (filíocht Dylan Thomas) sa bhliain 1981. Tá cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath lena fear céile Roger Bennett gan a mac lánfhásta Matthew.