Mentoring Scheme

Laureate na nÓg is initiating four creative writing mentoring relationships during Áine Ní Ghlinn’s two-year term (2020-2022) as Laureate. One of the aims of Laureate na nÓg is to encourage the next generation of Irish writers who are writing specifically for children. The Laureate is also committed to encouraging children and young people to express themselves creatively. The mentorships will begin in November 2020. Closing date for applications is 5pm, Wednesday 30 September, 2020. The opportunity is available to:

• Adults writing children’s / YA poetry or fiction in English or Irish language

• Young people writing poetry or fiction in English or Irish language

This opportunity is specifically for:

• writers aged 15–18 who show promise in creative writing and could benefit from encouragement and  feedback on their work-in-progress

• emerging writers who have not published a children’s book, who are not currently under contract to a publisher, and who can demonstrate a strong commitment to writing e.g. literary journal/anthology/magazine publications, awards or notable mentions, creative writing training or courses undertaken (ideally some combination of the above)

Each mentorship consists of four meetings (either in person or online) with Laureate na nÓg Áine Ní Ghlinn over a period of approximately six months. Áine will read your work in advance of each meeting, and will give feedback and advice at each meeting. She may also provide information and advice on professional and publishing matters.

 

About Áine Ní Ghlinn

Áine is a children’s writer and poet. She has written twenty-six books for children, including stories and novels for all ages, as well as poetry and drama. Her ambition as Laureate is to lift the cloak of invisibility from Irish language authors and books, and to encourage children and young people to read for pleasure as Gaeilge.

 

HOW TO APPLY

Using the word MENTORING in the subject line, please email info@childrenslaureate.ie with the following information:

 

Applicants aged 15–18:

  • Outline the writing project you will focus on during the mentoring process (max 150 words)
  • Outline why and how you think you’ll benefit from mentoring (max 150 words)
  • A one-page CV providing your address, your school or college, any previous publications, writing experience, awards or recognition, creative writing classes or mentoring you’ve done
  • 1,800-2,000 words of fiction OR 4 poems
  • In the case of successful applicants who are under the age of 18, consent to participate will be sought from a parent/guardian. A formal offer of mentoring will not be made unless consent is given

Emerging writers:

• Outline the project you will focus on during the mentoring process (max 150 words)

• Outline why and how you think you’ll benefit from mentoring (max 150 words)

• A writing CV listing any previous publications, writing experience, awards or recognition, creative writing classes or mentoring.

• 1,800-2,000 words of fiction OR 4 poems. Writers for younger children can submit a lower word count that is appropriate to their writing project.

 

Laureate na nÓg is an initiative of the Arts Council, managed on the Council’s behalf by Children’s Books Ireland, with the support of the Arts Council of Northern Ireland, the Department of Children and Youth Affairs and Poetry Ireland. In line with the Public Sector Equality and Human Rights Duty, the Arts Council is committed to ensuring that it takes positive policy measures to promote equality of opportunity for all those living in Ireland, regardless of their gender, sexual orientation, civil or family status, religion, age, disability, race or membership of the Traveller Community. Furthermore, the Arts Council notes the ground of socio-economic background as a further basis for which equality of opportunity must be guaranteed. The Arts Council therefore welcomes applications that are representative of the diversity of Irish society, including but not limited to any of the characteristics outlined above.

 

All mentees will avail of the relationship for free. There is no fee for application.

Only one submission per applicant is allowed.

Deadline: 5pm, Wednesday 30 September 2020.

Mar chuid de thréímhse Áine Ní Ghlinn mar Laureate na nÓg (2020-2022), tá tús á chur le scéim nua meantóireachta. Ceann de na haidhmeanna atá ag Laureate na nÓg ná spreagadh a thabhairt do scríbhneoirí óga agus don chéad ghlúin eile scríbhneoirí atá ag scríobh do dhaoine óga. Déanfaidh Áine meantóireacht ar cheathrar scríbhneoirí ar fad agus cuirfear tús leis an gclár meantóireachta i mí na Samhna 2020. Glacfar le hiarratais suas go dtí 5.00, Céadaoin 30 Meán Fomhar, 2020. Tá an clár seo oscailte

• Do dhaoine fásta atá ag scríobh filíochta nó ficsin do dhaoine óga (Béarla nó Gaeilge)

• Do dhaoine óga atá ag scríobh filíochta nó ficsin (Béarla nó Gaeilge)

Tá an clár meantóireachta seo dírithe ar

•Scríbhneoirí 15-18 a léiríonn cumas ar leith sa scríbhneoireacht chruthaitheach agus a bhainfeadh tairbhe as spreagadh agus aiseolas maidir le pé saothar cruthaitheach atá idir lámha acu

•Scríbhneoirí nach bhfuil leabhar do dhaoine óga foilsithe acu nó nach bhfuil conradh sínithe acu le foilsitheoir ach a thaispeánann go bhfuil siad tiomanta don scríbhneoireacht (mar shampla: saothar foilsithe in iris nó díolaim / duais nó ardmholadh i gcomórtas / páirt glactha i gceardlann nó i gcúrsa scríbhneoireachta)

Faoin scéim seo beidh ceithre chruinniú ag an scríbhneoir le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn thar tréímhse tuairim is sé mhí. Léifidh Áine saothar an scríbhneora roimh gach cruinniú agus le linn an chruinnithe, tabharfaidh sí aiseolas agus cuirfidh sí comhairle ar an scríbhneoir. D’fhéadfadh go mbeadh comhairle maidir le cúrsaí foilsitheoireachta san áireamh.

 

Eolas faoi Áine Ní Ghlinn

Scríbhneoir do dhaoine óga agus file í. Tá fiche sé leabhar scríofa aici do dhaoine óga, idir fhilíocht, dhrámaíocht agus úrscéalta agus scéalta do gach aois. Tá cúig chnuasach filíochta foilsithe aici do dhaoine fásta. Is í an aidhm atá aici mar Laureate ná an clóca dofheictheachta a bhaint de scríbhneoirí agus de scríbhneoireacht na Gaeilge, agus daoine óga a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh mar phléisiúr seachas mar obair scoile.

IARRATAS

Agus an focal MEANTÓIREACHT luaite mar ábhar, seol ríomhphost chuig  info@childrenslaureate.ie  Bíodh an t-eolas seo a leanas mar chuid den iarratas:

 

Iarrthóirí san Aoisghrúpa 15–18:

•Cuntas gairid (uasmhéid 150 focal) ar an tionscnamh scríbhneoireachta ar mhaith leat díriú air don tréímhse meantóireachta

•Cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh páirt a ghlacadh sa scéim seo? Cén tairbhe a bhainfidh tú as? (uasmhéid 150 focal)

•CV (leathanach amháin) ina bhfuil an t-eolas seo a leanas: seoladh baile, ainm & seoladh scoile, taithí scríbhneoireachta, cuntas ar aon saothar foilsithe, duaiseanna nó aitheantas ar bith don scríbhneoireacht, ceardlanna nó cúrsaí scríbhneoireachta ar ghlac tú páirt iontu

•Sampla scríbhneoireachta (Ficsean: 1800-2000 focal nó 4 dhán)

•I gcás scríbhneoirí a roghnaítear don mheantóireacht, caithfear cead a fháil ó thuismitheoir/chaomhnóir páirt a ghlacadh sa chlár meantóireachta. Ní dhéánfar aon tairscint oifigiúil go dtí go bhfuil an cead sin faighte i scríbhinn

Scríbhneoirí (18+) nach bhfuil leabhar nó cnuasach foilsithe acu do dhaoine óga fós:

•Cuntas gairid (uasmhéid 150 focal) ar an tionscnamh scríbhneoireachta ar mhaith leat díriú air don tréímhse meantóireachta

•Cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh páirt a ghlacadh sa scéim seo? Cén tairbhe a bhainfidh tú as? (uasmhéid 150 focal)

•CV scríbhneoireachta ina bhfuil an t-eolas seo a leanas: taithí scríbhneoireachta, cuntas ar shaothar foilsithe in iris/díolaim, duaiseanna nó aitheantas eile, ceardlanna nó cúrsaí scríbhneoireachta a raibh tú páirteach iontu

•Sampla scríbhneoireachta: Ficsean: 1800-2000 focal nó 4 dhán

Is togra de chuid na Comhairle Ealaíon é Laureate na nÓg a fhaigheann tacaíocht ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Leabhair Pháistí Éireann Éigse Éireann agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. De réir Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine, tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chinntiú go dtugtar faoi bhearta beartais dhearfaigh chun comhionannas deiseanna a chur chun cinn do gach duine a chónaíonn in Éirinn, beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine nó duine den Lucht Taistil. Ina theannta sin, tarraingíonn an Chomhairle Ealaíon aird ar an gcúlra socheacnamaíoch mar fhoras eile ina gcaithfear comhionannas deiseanna a chinntiú. Dá bhrí sin, cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó gach cuid de shochaí na hÉireann, na tréithe thuasluaite ina measc ach nach bhfuil teoranta dóibh.

Ní bheidh aon táille ná aon chostas i gceist dóibh siúd a roghnaítear don chlár meantóireachta

Ní ghlacfar ach le hiarratas amháin ó gach iarrthóir.

Sprioclá: 5.00, Ceádaoin 30 Meán Fomhar, 2020.