Eoin Colfer, Laureate na nÓg

Eoin Colfer, Laureate na nÓg

Laureate na nÓg is an exciting project recognising the role and importance of literature for children in Ireland. This unique honour was awarded for the first time in May 2010 to author Siobhán Parkinson. The position of Laureate na nÓg was held by Siobhán Parkinson for a period of two years. Illustrator Niamh Sharkey was the second laureate, and held the title until May 2014. The current Laureate na nÓg is Eoin Colfer.

The laureate will participate in selected events and activities around Ireland during their term. The laureate is chosen as a result of their internationally recognised body of high quality children’s writing or illustration and the considerably positive impact they have had on readers as well as other writers and illustrators.

Laureate na nÓg is an initiative of the Arts Council with the support of The Minister for Children and Youth Affairs, Children’s Books Ireland, Poetry Ireland and The Arts Council of Northern Ireland. The honour has been established to engage young people with high quality literature and to underline the importance of children’s literature in our cultural and imaginative life.

Is tionscadal corraitheach é Laureate na nÓg a thugann aitheantas do ról agus do thábhacht litríocht na n-­‐óg in Éirinn. Bronnadh an onóir seo don chéad uair ar an 10 Bealtaine 2010 ar an údar Siobhán Parkinson. agus ar an maisitheoir Niamh Sharkey 2012.  Faoi láthair is é an údar Eoin Colfer atá ina laureate. Beidh post Laureate na nÓg ag Eoin Colfer ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Beidh an laureate rannpháirteach in imeachtaí agus i ngníomhaíochtaí áirithe ar fud na hÉireann le linn a dtéarma. Roghnaítear an laureate ar son a gcorpas aitheanta litríochta nó maisiúcháin do leanaí a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach leis, agus ar son an tionchair dhearfa a bhí acu ar léitheoirí agus ar scríbhneoirí agus maisitheoirí eile.

Is togra de chuid na Comhairle Ealaíon é Laureate na nÓg a fhaigheann tacaíocht ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Leabhair Pháistí Éireann (CBI), Éigse Éireann agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Cuireadh an onóir ar bun le daoine óga a spreagadh le spéis a chur i litríocht d’ardchaighdeán agus le béim a chur ar thábhacht litríocht na bpáistí i saol an chultúir agus na samhlaíochta.

1. What is Laureate na nÓg?

A laureate is a person deserving of award or distinction in a certain field. Na nÓg is a phrase in the Irish language, meaning “the young” or “young people”.

1. Cad é Laureate na nÓg?

Is ionann laureate agus duine a bhfuil gradam nó ómós tuillte acu i réimse ar leith. Leanaí nó páistí atá i gceist le laureate ‘na nÓg’.

2. What are the aims of the Laureate na nÓg project?

The project has 5 key aims:

 1. To introduce high quality children’s literature to a new audience of adults, children and young people.
 2. To raise the profile of children’s literature in Ireland.
 3. To increase media attention for children’s literature in Ireland and internationally.
 4. To bring children’s literature into the mainstream conversation about books and literature in Ireland.
 5. To build partnership and cooperation among various players in the children’s literature sector.

2. Cad iad na haidhmeanna atá ag tionscadal Laureate na nÓg?

Tá cúig phríomhaidhm ag an tionscadal:

 1. Litríocht d’ardchaighdeán do pháistí a chur i láthair lucht léitheoireacht nua de dhaoine fásta, de leanaí agus de dhaoine óga.
 2. Próifíl litríocht do pháistí a ardú in Éireinn.
 3. Aird na meán ar litríocht do pháistí in Éirinn agus go hidirnáisiúnta a mhéadú.
 4. Litríocht do pháistí a thabhairt isteach i mórshruth an chomhrá faoi leabhair agus litríocht in Éirinn.
 5. Comhpháirtíocht agus comhoibriú a thógáil i measc daoine agus dreamanna éagsúla atá gníomhach in earnáil na litríochta do pháistí.

3. How did the idea come about?

In 2008 and 2009 both Children’s Books Ireland and The Arts Council engaged in consultation periods to help define priorities for the sector. Each consultation identified increased attention for children’s books as a high priority. The idea of a children’s laureate was widely discussed as part of these meetings.

The appointment of the laureate was suggested in order to make a very significant step in advocacy for children’s literature. It was agreed that the laureate could highlight the value of children’s literature and challenge any misconceptions about the scope, quality and impact of literature for children. In late 2009 both The Arts Council and the Office of the Minister for Children and Youth Affairs committed to the project. At this time Children’s Books Ireland and Poetry Ireland officially joined the steering committee.

3. Cad as a tháinig an smaoineamh seo?

I rith na mbianta 2008 agus 2009 bhí Leabhair Pháistí Éireann agus an Chomhairle Ealaíon páirteach i dtréimhsí comhairliúcháin ar mhaithe le tosaíochtaí a shainmhíniú don earnáil. I rith na mbabtaí go léir bhíothas ar aon intinn gur cheart tosaíocht a thabhairt ar an aird a thugtar ar leabhair do pháistí a mhéadú. Rinneadh an-chuid plé ar an smaoineamh faoi Laureate do pháistí le linn na gcruinnithe seo.

Moladh go gceapfaí laureate mar chéim mhór chun tosaigh le stocaireacht a dhéanamh ar son na litríochta do pháistí. Aontaíodh go bhféadfadh an laureate béim a chur ar ardluach na litríochta do pháistí agus dúshlán a thabhairt d’aon amhras faoi réimse, faoi chaighdeán nó faoi thionchar na litríochta do pháistí. Go déanach sa bhliain 2009 bheartaigh an Chomhairle Ealaíon agus Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige tacaíocht a thabhairt don tionscadal. Tháinig Leabhair Pháistí Éireann agus Éigse Éireann isteach sa choiste stiúrtha go hoifigiúil ag an am seo.

4. What criteria does the laureate need to meet?

The laureate needs to meet five key criteria:

 1. The laureate can be a writer or illustrator with an internationally recognised body of high quality children’s writing and/or illustration in Irish or English or both languages.
 2. He or she must have made a particularly significant contribution to the field of children’s literature in Ireland and have had a considerably positive impact on readers as well as other writers and illustrators.
 3. He or she must demonstrate both eagerness and skill in engaging with children, young people, adults and media and with the sector as a whole.
 4. He or she should demonstrate an enthusiasm for promoting children’s literature in general.
 5. The laureate must be Irish.

4. Cad iad na slata tomhais atá ann don laureate?

Tá cúig shlat tomhais ar leith ann don laureate:

 1. Is ceart go measfar go bhfuil corpas saothair scríbhneoireachta nó maisiúcháin d’ardchaighdeán do leanaí atá aitheanta go hidirnáisiúnta ag an laureate, i nGaeilge nó i mBéarla, nó sa dá theanga.
 2. Is ceart go measfar go bhfuil cion ar leith déanta ag an laureate ar son litríocht do leanaí in Éirinn agus go bhfuil tionchar dearfa aici/aige ar léitheoirí agus ar scríbhneoirí agus ar mhaisitheoirí eile.
 3. Is ceart go léireodh an laureate fonn agus scil agus iad a plé le leanaí, le daoine óga, le daoine fásta agus leis na meáin agus leis an earnáil i gcoitinne.
 4. Is ceart go léireodh an laureate díograis i leith litríocht do leanaí a chur chun cinn.
 5. Ní mór don laureate a bheith ina Éireannach.

5. How will Laureate na nÓg be selected?

A nomination and selection process has been put in place.

Nominations are invited from 111 nominating bodies from across Ireland, a list of which can be viewed here

Individuals are also invited to nominate. All organisations and individuals are asked to suggest no more than two authors and two illustrators as potential laureates.

The steering committee, consisting of representatives from The Arts Council, Poetry Ireland, Children’s Books Ireland and the Office of the Minister for Children and Youth Affairs establish a shortlist based on the published criteria.

A specially convened selection panel make the final selection of Ireland’s Laureate na nÓg. The panel includes experts from the fields of writing and illustrating, libraries and publishing.

5. Conas a roghnófar Laureate na nÓg?

Tá córas ainmniúcháin agus roghnúcháin curtha ar bun:

Tugtar cuireadh do 111 eagraíocht ar fud na hÉireann ainmniúcháin a dhéanamh – tá liosta ar fáil anseo

Tugtar cuireadh do dhaoine aonair ainmniúcháin a dhéanamh chomh maith. Iarrtar ar gach eagraíocht agus gach duine aonair gan níos mó ná dhá údar agus dhá mhaisitheoir a ainmniú mar laureate.

Cruthaíonn an coiste stiúrtha, ina bhfuil ionadaithe ón gComhairle Ealaíon, Éigse Éireann, Leabhair Pháistí Éireann agus Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, gearrliosta de réir na slata tomhais atá foilsithe.

Tugtar painéal roghnúcháin le chéile go speisialta le Laureate na nÓg a roghnú ag deireadh an phróisis. Tá saineolaithe i réimsí na scríbhneoireachta, an mhaisiúcháin, na leabharlanna agus na foilsitheoireachta ar an bpainéal.

6. When will we find out who the laureate is?

President Michael D. Higgins will announce the second recipient on Tuesday 8th May 2012. The new laureate will deliver a keynote speech at Children’s Books Ireland’s annual conference on the 19th May 2012.

6. Cathain a gheobhaimid amach cé atá ceaptha ina laureate?

Fógróidh an tUachtarán Michael D. Higgins an dara duine a ghnóthóidh an gradam ar an Mháirt 8 Bealtaine 2012. Tabharfaidh an laureate nua eochairóráid ag comhdháil bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann ar an 19 Márta 2012.

7. What will the laureate do?

The laureate will participate in a range of events during their term. The events will be carefully selected and planned to ensure they reach a wide and diverse audience throughout Ireland and internationally.

The laureate will be available to engage in public discourse about literature and young people, including participating in media events and opportunities.

The laureate will engage with young people about the role and what it means to them.

The laureate may define a particular focus for his or her term.

7. Cad a dhéanfaidh an laureate?

Glacfaidh an laureate páirt i réimse imeachtaí le linn an téarma oifige. Roghnófar na himeachtaí go cúramach agus déanfar iad a phleanáil le cinntiú go mbainfear amach lucht éisteachta leathan ilghnéitheach ar fud na hÉireann agus thar lear.

Beidh an laureate ar fáil le bheith páirteach sa díoscúrsa poiblí faoin litríocht agus daoine óga, lena n-áirítear rannpháirtíocht in imeachtaí agus i ndeiseanna leis na meáin chumarsáide.

Beidh an laureate ag caint le daoine óga faoina ról agus cad a chiallaíonn sé dóibh.

Féadfaidh an laureate fócas ar leith a shainmhíniú dá t(h)éarma féin.

8. Who will administer Laureate na Óg?

Children’s Books Ireland is the project manager for Laureate na nÓg. Children’s Books Ireland is the national children’s books organisation of Ireland. The organisation is dedicated to ensuring that books are at the centre of young people’s lives by resourcing and supporting those who bring children and books together. Through leadership, innovation, advocacy and celebration, CBI creates awareness of the value and importance of books for young people.

As project manager, CBI is responsible for coordinating the nomination process, liaising with and participating in the steering committee as well as overseeing and managing all laureate events.

8. Cé a bheidh ag riaradh Laureate na nÓg?

Is é Leabhair Pháistí Éireann, eagraíocht náisiúnta leabhair pháistí na hÉireann, an bainisteoir tionscadail le haghaidh Laureate na nÓg. Is í aidhm na heagraíochta a chinntiú go mbeidh leabhair i gcroílár an tsaoil ag daoine óga trí acmhainní agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd a thugann leanaí agus leabhair le chéile. Le cinnireacht, nuáil, stocaireacht agus ceiliúradh, cruthaíonn CBI feasacht faoi luach agus tábhacht na leabhar do dhaoine óga.

Mar bhainisteoir tionscadail, tá CBI freagrach as an bpróiseas ainmniúcháin a chomhordú, as idirghabháil a dhéanamh leis an gcoiste stiúrtha agus a bheith rannpháirteach ann, agus as maoirseacht agus bainistiú a dhéanamh ar imeachtaí uile an laureate.

9.What other organisations are involved?

Arts Council

The Arts Council is the national agency for funding, developing and promoting the arts in Ireland. The Council recognises that the arts have a central and distinctive contribution to make to our evolving society. The Arts Council works in partnership with artists, arts organisations, public policy makers and others to build a central place for the arts in Irish life. The Arts Council is a member of the steering committee for the Laureate na nÓg project.

Children’s Books Ireland
CBI is the national children’s books organisation of Ireland. Through its many and varied activities and events CBI aims to engage young people with books, foster a greater understanding of the importance of books for young people and act as a core resource for those with an interest in books for children in Ireland.

Poetry Ireland
Poetry Ireland is the national organisation for poetry in Ireland. Poetry
Ireland is dedicated to developing, supporting and promoting poetry through
Ireland, and committed to creating meaningful encounters with poetry for
the public. Poetry Ireland is a member of the Steering Committee for the
Laureate na nOg project.

Office of the Minister for Children and Youth Affairs
The Office of the Minister for Children and Youth Affairs focuses on harmonising policy issues that affect children and young people in areas such as early childhood care and education, youth justice, child welfare and protection, children and young people’s participation, research on children and young people, youth work and cross-cutting initiatives for children. The current Minister is Frances Fitzgerald. The Office of the minister for Children and Youth Affairs is a member of the steering committee for the Laureate na nÓg project.

The Arts Council of Northern Ireland
The Arts Council is the lead development agency for the arts in Northern Ireland and provides support for artists and arts organisations through a broad range of funding opportunities.

9. Cad iad na heagraíochtaí eile atá rannpháirteach?

An Chomhairle Ealaíon
Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as na healaíona in Éirinn a mhaoiniú, a fhorbairt agus chur chun cinn. Aithníonn an Chomhairle ról lárnach suntasach na n-ealaíon in éabhlóid ár sochaí. Bíonn An Chomhairle Ealaíonn ag obair i gcomhar le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon le lucht déanta beartas poiblí agus le daoine eile le hionad lárnach a thógáil do na healaíona i saol na hÉireann. Tá an Chomhairle Ealaíon ina ball de choiste stiúrtha thionscadal Laureate na nÓg.

Leabhair Pháistí Éireann
Is iad Leabhair Pháistí Éireann eagraíocht leabhair pháistí na hÉireann. Le himeachtaí agus gníomhaíochtaí iomadúla ilghnéitheacha is í aidhm CBI daoine óga a chur i dteagmháil le leabhair, tuiscint níos mó a chothú faoi thábhacht na leabhar do dhaoine óga agus gníomhú mar chroí-acmhainn dóibh siúd ar spéis leo leabhair do pháistí in Éirinn

Éigse Éireann
Is í Éigse Éireann eagraíocht náisiúnta na filíochta in Éirinn. Tá Éigse Éireann tiomanta don fhilíocht a fhorbairt, a chur chun cinn agus a chothú ar fud na hÉireann, agus teagmhálacha le brí a chruthú idir an pobal agus an fhilíocht. Tá Éigse Éireann ina ball de choiste stiúrtha thionscadal Laureate na nÓg.

Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige
Díríonn Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige ar shaincheisteanna a théann i gcionn ar leanaí agus ar dhaoine óga i réimsí ar nós cúram luath-óige, ceartas do dhaoine óga, leas agus cosaint leanaí, rannpháirtíocht daoine óga agus leanaí, taighde ar leanaí agus daoine óga, obair óige agus tograí trasearnála do leanaí a chomhordú. Is í Frances Fitzgerald an tAire faoi láthair. Tá Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige ina ball de choiste stiúrtha thionscadal Laureate na nÓg.

Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann
Is í Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann an phríomhghníomhaireacht forbartha do na healaíona i dTuaisceart Éireann agus cuireann sí tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí agus d’eagraíochta ealaíon trí réimse leathan de dheiseanna maoinithe.